رییس اقتصاد

رییس اقتصاد ولایت قندهار به دادستانی کل معرفی شد

رییس اقتصاد ولایت قندهار به دادستانی کل معرفی شد

ادارۀ محلی ولایت قندهار اعلام کرده است که گل محمد آرین، رییس اقتصاد این ولایت به اتهام فساد اداری به