زنان آبی پوش

دختران آبی‌پوش جوزجانی خواهان برقراری صلح در کشور هستند

دختران آبی‌پوش جوزجانی خواهان برقراری صلح در کشور هستند

شماری از دختران و زنان در ولایت جوزجان با پوشیدن لباس‌های آبی یک راه‌پیمایی را به منظور پایان جنگ در