زنان زندانی

کمیسیون حقوق بشر: آزمایش اجباری پردۀ بکارت زنان در مراکز صحی افغانستان ادامه دارد

کمیسیون حقوق بشر: آزمایش اجباری پردۀ بکارت زنان در مراکز صحی افغانستان ادامه دارد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر یک گزارش تحقیقی می‌گوید که باوجود جرم‌انگاری آزمایش اجباری پردۀ بکارت زنان، این