زنان ولایت جوزجان

راه‌اندازی بازارچۀ ویژۀ صنایع‌دستی زنان در جوزجان

راه‌اندازی بازارچۀ ویژۀ صنایع‌دستی زنان در جوزجان

شماری از بازرگانان زن در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان بازارچۀ ویژۀ صنایع‌دستی را در صحن ساختمان ریاست اطلاعات و