زنان و بازار کار

72 بانوی جوزجانی پس از یک دورۀ آموزشی صاحب کار شدند

72 بانوی جوزجانی پس از یک دورۀ آموزشی صاحب کار شدند

هفتاد و دو دخترخانم جوزجانی پس از پایان یک دورۀ کارآموزی در شهر شبرغان صاحب کار شدند. این بانوان در