زیرۀ بدخشان

ترویج کشت گیاه «هنگ» و «زیره» در بدخشان

ترویج کشت گیاه «هنگ» و «زیره» در بدخشان

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در بدخشان می‌گویند که آنان در ادامۀ تلاش‌ها برای جلوگیری از خطر نابودی نسل