ساختمان معارف

ساختمان معارف ولسوالی خانقاه جوزجان پس از 20 سال تهداب‌گذاری شد

ساختمان معارف ولسوالی خانقاه جوزجان پس از 20 سال تهداب‌گذاری شد

پس از گذشت دو دهه دولت‌داری در کشور سنگ‌ تهداب ساختمان معارف در ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان به تازه‌‌گی گذاشته