سازمان امنیت و همکاری اروپا

سازمان امنیت و همکاری اروپا از روند صلح افغانستان اعلام حمایت کرد

سازمان امنیت و همکاری اروپا از روند صلح افغانستان اعلام حمایت کرد

سازمان امنیت و همکاری اروپا با اعلام حمایتش از روند صلح افغانستان خواستار حفظ حقوق و آزادی‌های زنان در توافق‌های