سالدانه

افزایش مرکزهای درمانی و کاهش موارد مثبت لشمانیا در بدخشان

افزایش مرکزهای درمانی و کاهش موارد مثبت لشمانیا در بدخشان

مسوولان صحی در بدخشان می‌گویند که در پی افزایش مرکزهای درمانی برای تداوی بیماری لشمانیا در مرکز و ولسوالی‌های این