سرباز نیروهای ویژۀ پولیس

مریم همدرد؛ سربازی که رؤیای رسیدن به کرسی وزارت را در سر می‌پروراند

مریم همدرد؛ سربازی که رؤیای رسیدن به کرسی وزارت را در سر می‌پروراند

زنانه‌گی را می‌شود به عنوان هویت مستقل در هر قالبی ریخت؛ حتا در قالب صلح و جنگ. تاریخ گواه شجاعت