سرمایه گذاران کوچک

زمستان هرات، بهار تولیدکنندگان جوراب

زمستان هرات، بهار تولیدکنندگان جوراب

از نگاه بسیاری از مردم شاید جوراب یک پوشاک ساده و در دسترس به نظر برسد اما همین پوشاک ساده