سرپرست وزارت مالیه

بیش از یک هزار کارمند اداره‌های عایداتی به دادستانی کل معرفی شده‌اند

بیش از یک هزار کارمند اداره‌های عایداتی به دادستانی کل معرفی شده‌اند

سرپرست وزارت مالیه فساد در گمرک‌ها و اداره‌های عایداتی دولت را «دانۀ سرطان» عنوان می‌کند و می‌گوید که بیش از