سفیر ایران

ایران به طالبان: با حکومتی که به زور در کابل به قدرت برسد مخالف هستیم

ایران به طالبان: با حکومتی که به زور در کابل به قدرت برسد مخالف هستیم

بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل می‌گوید که تهران به گروه طالبان گوش‌زد کرده است که این کشور با حکومتی