سقوط نظام سیاسی

تقابلِ شهر و روستا؛ عوامل یک جنگ نامتعارف در افغانستان

تقابلِ شهر و روستا؛ عوامل یک جنگ نامتعارف در افغانستان

نویسنده: ابومسلم خراسانی بی‌ثباتی دوام‌دار در تاریخ اجتماعی- سیاسی افغانستان تنها با نظریۀ «تقابل روستا و شهر» یا آن‌ چه
نگاهی به نظریۀ رابرت‌گر؛ مبنای شورش سیاسی در افغانستان چیست؟

نگاهی به نظریۀ رابرت‌گر؛ مبنای شورش سیاسی در افغانستان چیست؟

نویسنده: ابومسلم خراسانی تد رابرت‌گر، نویسندۀ کتاب «چرا انسانان شورش می‌کنند» از پس‌منظر روان‌شناسی به شورش‌های تاریخ نگاه می‌کند و