سقوط هواپیمای اکراینی

سوگواری برای جوان ۱۹ ساله/ رویا‌هایی که در آسمان تهران دود شدند

سوگواری برای جوان ۱۹ ساله/ رویا‌هایی که در آسمان تهران دود شدند

شاید تا ‌‌یک روز قبل از آن رویداد سیاه و شوم محمد‌مهدی ۷۰ ساله در دورترین تخیلات خود هم تصور
صد و هفتاد و شش کشته، خطای انسانی؟

صد و هفتاد و شش کشته، خطای انسانی؟

در آستانۀ افزایش تنش‌ها میان ایران و امریکا، صبح روز چهارشنبه، طیارۀ مسافربری اوکراینی پرواز 752 لحظاتی پس از بلند