سقوط یمگان

ولسوالی یمگان بدخشان به دست طالبان سقوط کرد

ولسوالی یمگان بدخشان به دست طالبان سقوط کرد

پس از سقوط چهار پاسگاه امنیتی و تصرف طالبان بر بخش‌هایی از ولسوالی جرم، گروه طالبان در ادامۀ عملیات تهاجمی