سلطان راضیه

سنگ تهداب یک رستوران خانواده‌گی در ولایت سرپل گذاشته شد

سنگ تهداب یک رستوران خانواده‌گی در ولایت سرپل گذاشته شد

سنگ تهداب رستوران خانواده‌گی «سلطان راضیه» به ارزش بیش از ده میلیون افغانی در مرکز ولایت سرپل گذاشته شده است.