سلیمه مزاری

سلیمه مزاری به پاس مدیریت خوب در جنگ تقدیر شد

سلیمه مزاری به پاس مدیریت خوب در جنگ تقدیر شد

سلیمه مزاری، ولسوال چهارکینت ولایت بلخ به پاس رهبری و مدیرت خوب در جنگ با گروه طالبان از سوی والی
زینب باقری؛ رضاکاری که برای کودکان جنگ‌زده کار می‌کند

زینب باقری؛ رضاکاری که برای کودکان جنگ‌زده کار می‌کند

کودکان بزرگ‌ترین بخشی از قربانیان جنگ‌های دو دهۀ پسین در افغانستان را شکل می‌دهند. در این میان بسیاری از کودکانِ