سیاست مداران

مسألۀ دشمن‌شناسی؛ ما با چه کسی می‌جنگیم؟

مسألۀ دشمن‌شناسی؛ ما با چه کسی می‌جنگیم؟

روایت‌سازی و خلق گفتمان‌های بزرگی که وضعیت موجود را بیان کند، یکی از مولفه‌های پیروزی در نبردهاست. عصر اطلاعات که