سیاست

افغانستان، جنگ، سیاست و جامعه

افغانستان، جنگ، سیاست و جامعه

افغانستان در مواجهۀ تاریخی روایت‌ مکتوب کمتری دارد. بیشتر رویدادها و اتفاق‌ها در افغانستان به گونۀ باید و شاید آن
ایران و سیاست تطهیر طالبان

ایران و سیاست تطهیر طالبان

ایران همسایۀ غربی افغانستان پس از تشکیل گروه طالبان در دهۀ نود میلادی رویکردهای متفاوت، پرسش‌برانگیز و در مواردی متضاد
افت ‌اخلاقی در سیاست «افغانی»

افت ‌اخلاقی در سیاست «افغانی»

در هر جامعه‌یی سیاست متأثر از هنجارهای فرهنگی، انگاره‌های اخلاقی و مولفه‌های اجتماعی است که سازوکار سیاست‌ورزی را تعیین می‌کند.