سید داوود نادری

موتر حامل سید داوود نادری با ماین کنار جاده‌یی برخورد کرده است

موتر حامل سید داوود نادری با ماین کنار جاده‌یی برخورد کرده است

نزدیکان سید داوود نادری، نمایندۀ پیشین مردم کندز در مجلس نماینده‌گان تأیید می‌کنند که کاروان موترهای آقای نادری هدف انفجار