سینما پارک

افغان فلم: “سینمای پارک” در شهرنو کابل نباید تخریب شود

افغان فلم: “سینمای پارک” در شهرنو کابل نباید تخریب شود

ادارۀ افغان‌فلم می‌گوید، “سینمای پارک” در شهرنو کابل به حیث یک اثر تاریخی به جای تخریب، باید بازسازی شود. صحرا