شاهراه بلخ-جوزجان

حمله هوایی ارتش بر مواضع و ایست ‌بازرسی طالبان در شاهراه بلخ – جوزجان

حمله هوایی ارتش بر مواضع و ایست ‌بازرسی طالبان در شاهراه بلخ – جوزجان

پایگاه ۲۰۹ ارتش در شمال کشور از انجام یک حملۀ هوایی بر مواضع و ایست‌ بازرسی گروه طالبان در شاهراه