شعر و زنان افغانستان

یک سبد دلهره

یک سبد دلهره

ناديا انجمن، در یکی از روزهای زمستان 1359 (1980) هرات، بهار را با خود به خانه آورد. مثل هر شاعری