شمیم خان کتوازی

ادعای تصفیۀ قومی در ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی

ادعای تصفیۀ قومی در ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی

شماری از کارمندان پیشین ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی ادعا دارند که با آمدن شمیم خان کتوازی به عنوان رییس این