شورای عالی بزرگان اقوام

کمیسیون عالی بزرگان قومی برای صلح به فعالیت آغاز کرد

کمیسیون عالی بزرگان قومی برای صلح به فعالیت آغاز کرد

وزارت اقوام و قبایل از ایجاد کمیسیون عالی بزرگان قومی به هدف جلب حمایت سران اقوام از روند صلح در