صحت عامۀ

روند آگاهی‌دهی صحت عامۀ جوزجان از ویروس کرونا

روند آگاهی‌دهی صحت عامۀ جوزجان از ویروس کرونا

داکتران و مسوولین بخش صحت عامۀ ولایت جوزجان روند آگاهی‌‌دهی و پیش‌گیری از ویروس کرونا را در شهر شبرغان آغاز