صلیب سرخ

افزایش خشونت‌ها؛ بیش از چهار هزار زخمی جنگ از سوی صلیب سرخ در ده روز گذشته درمان شده است

افزایش خشونت‌ها؛ بیش از چهار هزار زخمی جنگ از سوی صلیب سرخ در ده روز گذشته درمان شده است

هم‌زمان با افزایش خشونت‌ها و کشیده‌ شدن جنگ در داخل شهرهای افغانستان، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) اعلام کرده است
افغانستان مرگ‌بارترین کشور برای غیرنظامیان؛ صلیب سرخ ۴۹هزار و ۵۰۰ مجروح جنگ را تداوی کرده است

افغانستان مرگ‌بارترین کشور برای غیرنظامیان؛ صلیب سرخ ۴۹هزار و ۵۰۰ مجروح جنگ را تداوی کرده است

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، افغانستان را یکی از مرگبارترین کشور برای غیرنظامیان در جهان عنوان کرده و می‌گوید که شماری