صنعت سفالی

سفال‌گری صنعت پُرکار اما کم ‌درآمد

سفال‌گری صنعت پُرکار اما کم ‌درآمد

کلالی یا سفال‌گری در میان صنایع دستی کشور از پیشینۀ زیادی برخوردار است. باشنده‌گان ولایت‌های شمال کشور زمانی به این