طراحی قالین

تاسیس رشتۀ طراحی قالین در هرات

تاسیس رشتۀ طراحی قالین در هرات

نیاز به پشتوانه علمی در طراحی قالین در هرات سبب شده تا دانشگاه هرات برای احیا و نجات این تولید