طرد شدن از اجتماع

ازدواج سفید؛ سهولت یا فرار از مسوولیت؟

ازدواج سفید؛ سهولت یا فرار از مسوولیت؟

نویسنده: آژفنداک آن‌گاه که سرنوشت قهر می‌کند و بی‌مهر می‌شود، همۀ درها در برابر انسان بسته می‌شوند؛ گویا آدم و