عبدالحکیم

عبدالحکیم؛ سربازی که جامعه را یک خانوادۀ بزرگ می‌داند

عبدالحکیم؛ سربازی که جامعه را یک خانوادۀ بزرگ می‌داند

در یک روز بارانی و ابری با دوم سارن عبدالحکیم آشنا شدم. درست در بین میدان جنگ، زمانی که جنگ