عشق

نگاهی به برده‌گی عاطفی و عواقب آن؛ آیا راه بیرون رفت از عشق وجود دارد؟

نگاهی به برده‌گی عاطفی و عواقب آن؛ آیا راه بیرون رفت از عشق وجود دارد؟

نویسنده: آژفنداک   هر روز اول صبح برایش پیام می‌گذاشتم و بدون دیدن تصویر او روزم آغاز نمی‌شد. او قرار