عفیف باختری

آن یار سفر کرده

آن یار سفر کرده

  گفتگو با استاد عفیف باختری گفتگوگردان: نصر ندیم بیرون باران می‌بارید و این بهانه‌یی شد برای من و استاد