علی رضا قلی

نگاهی به جامعه‌شناسی خودکا‌مه‌گی؛ مسأله یکه‌تازی چیست؟

نگاهی به جامعه‌شناسی خودکا‌مه‌گی؛ مسأله یکه‌تازی چیست؟

خودکامه‌گی و یکه‌تازی همیشه سایۀ مصیبت‌بار خود را با دید وسیع‌تری بر شرق گسترانیده است. بستر تاریخی شرق برای خودکامه‌گی