عمر صدر

نگاهی به نظام جمهوری و دشمنان آن در افغانستان

نگاهی به نظام جمهوری و دشمنان آن در افغانستان

افغانستان از هر نگاهی یک سرزمین عقب‌مانده است و مدت زیادی می‌شود که در روند توسعه‌یافته‌گی آن‌چنانی ‌که لازم است،