عمر پریز گوارا

خیام در کوبا، در گفتگو با فرزند چه‌گوارا

خیام در کوبا، در گفتگو با فرزند چه‌گوارا

گفتگو با عمر پریز گوارا گفتگوگردان: مجیب مهرداد در سال 2014 من با جمعی از نویسنده‌گان برای شرکت در برنامۀ