غذا

وعدۀ‌غذایی در ادارات افغانستان چگونه‌است؟

وعدۀ‌غذایی در ادارات افغانستان چگونه‌است؟

به تازه‌گی بررسی پژوهش‌گران نشان داده است که با افزایش 5% کیفیت غذا و فضای طعام‌خانۀ کارمندان، بهرۀِ کارکرد آن‌ها