غرب افغانستان

چهرۀ زشت جنگ؛ صدها معلول در هرات منتظر دریافت عضو مصنوعی

چهرۀ زشت جنگ؛ صدها معلول در هرات منتظر دریافت عضو مصنوعی

به هر سوی نبردهای خانمان‌سوز کشور که نگاه ییاندازیم، چیزی جز زشتی و اندوه برای مردمان این سرزمین رقم نخورده
کشته شدن سیزده طالب مسلح در غرب افغانستان

کشته شدن سیزده طالب مسلح در غرب افغانستان

در چهار رویداد متفاوت در غرب کشور سیزده طالب مسلح کشته شدند و دو غیر نظامی نیز زخم برداشتند. قول‌اردوی