فابریکۀ لبنیات

وزارت زراعت: بزرگ‌ترین فابریکۀ بسته‌بندی لبنیات در کابل به بهره‌برداری نزدیک شده است

وزارت زراعت: بزرگ‌ترین فابریکۀ بسته‌بندی لبنیات در کابل به بهره‌برداری نزدیک شده است

وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری کشور می‌گوید که فابریکه‌یی با ظرفیت بسته‌بندی روزانه 40 هزار لیتر شیر در شهر کابل