فرصت‌ها

جغرافیایی سیاسی افغانستان؛ آسیب‌ها و فرصت‌ها

جغرافیایی سیاسی افغانستان؛ آسیب‌ها و فرصت‌ها

وارتان گریگوریان، افغانستان‌شناس و تاریخ‌نگار بریتانیایی، افغانستان را «شاهراه پیروزی» توصیف می‌کند؛ سرزمینی که از نظر موقعیت سیاسی نسبت به