فرماندهان محلی

فرماندهان محلی: مقاومت تخار شکست‌ناپذیر است

فرماندهان محلی: مقاومت تخار شکست‌ناپذیر است

حلقۀ محاصرۀ طالبان در ولایت تخار تنگ‌تر شده و جنگ به حاشیه‌های شهر تالقان رسیده است. مردم به گونۀ جدی