فرمانده کندک

نجیب بنگی با پیکر پُرزخمش برای صلح آغوش باز کرده است

نجیب بنگی با پیکر پُرزخمش برای صلح آغوش باز کرده است

نجیب بنگی، فرمانده کندک نیروهای ارتش در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان است؛ ولسوالی که برای چندین سال زیر تصرف طالبان