فرهنگ شهرنشینی

نصب زباله‌دانی‌های بازیافتی برای نخستین بار در شهر شبرغان

نصب زباله‌دانی‌های بازیافتی برای نخستین بار در شهر شبرغان

ریاست حفاظت از محیط زیست در ولایت جوزجان در یک اقدام بی‌پیشینه شماری از زباله‌دانی‌‌ها را در نواحی مختلف و