فساد در استخدام کارمندان صحی

فساد در استخدام‌ها و خرید لوازم بهداشتی؛ نهادهای مدنی بدخشان از کارکرد مسوولان شفاخانۀ «کووید 19» انتقاد می‌کنند

فساد در استخدام‌ها و خرید لوازم بهداشتی؛ نهادهای مدنی بدخشان از کارکرد مسوولان شفاخانۀ «کووید 19» انتقاد می‌کنند

مسوولان نهادهای مدنی و انجمن داکتران بدخشان که روند استخدام کارمندان، خریداری تجهیزات و لوازم بهداشتی و چگونه‌گی مراقبت‌های بهداشتی