فقر و ناداری

هوای سرد و درد گرسنه‌گی؛ چه می‌توان کرد؟

هوای سرد و درد گرسنه‌گی؛ چه می‌توان کرد؟

نویسنده: ابو مسلم خراسانی دیروز نخستین دانه‌های برف با سردی پیکان ‌گونه‌اش بر زمین کابل نشست. دانه‌هایی که برای عده‌یی