فقر

تسریع روند توزیع مواد برنامۀ دسترخوان ملی در بدخشان

تسریع روند توزیع مواد برنامۀ دسترخوان ملی در بدخشان

مسوولان برنامۀ ملی میثاق شهروندی در بدخشان می‌گویند که کار توزیع مواد غذایی در بستر برنامۀ دسترخوان ملی را در
کمیسیون حقوق بشر: یک‌ بر سوم حصۀ شهروندان افغانستان از دسترسی به حقوق اساسی محروم‌ هستند

کمیسیون حقوق بشر: یک‌ بر سوم حصۀ شهروندان افغانستان از دسترسی به حقوق اساسی محروم‌ هستند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که یک بر سوم حصۀ شهروندان افغانستان به دلیل فقر فراگیر از دسترسی به