فیصل جاوید

هیأت فنی طالبان و حکومت در کابل روی رهایی زندانیان دو طرف کار می‌کنند

هیأت فنی طالبان و حکومت در کابل روی رهایی زندانیان دو طرف کار می‌کنند

دفتر شورای امنیت ملی و گروه طالبان تأیید می‌کنند که یک هیأت فنی دو طرف در کابل روی رهایی زندانیان