قالین بافان جوزجان

گسترش جنگ و رکود صنعت قالین در جوزجان

گسترش جنگ و رکود صنعت قالین در جوزجان

صنعت قالین شناسۀ مردمان جوزجان است که در پهلوی کشاورزی، مهم‌ترین منبع عایداتی باشنده‌گان این ولایت را تشکیل می‌دهد. این