قتل خبرنگاران

شکایت گزارش‌گران بدون مرز از کشتار کارمندان رسانه‌یی افغانستان در دادگاه لاهه

شکایت گزارش‌گران بدون مرز از کشتار کارمندان رسانه‌یی افغانستان در دادگاه لاهه

سازمان گزارش‌گران بدون مرز در پیوند به کشتار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی افغانستان در دیوان جزای بین‌المللی دادگاه لاهه شکایت